* Twój koszyk
0 produkty
0,00 zł
przejdź do koszyka

Newsletter

Jeśli chciałbyś otrzymywać informację o nowościach i promocjach w naszym sklepie, dopisz sie do newslettera.

Producenci

Regulamin

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na oferowany w serwisie www.jbpro.com.pl towar można składać poprzez Internet: za pośrednictwem poczty elektronicznej albo za pomocą Sklepu Internetowego.

2. Serwis www.jbpro.com.pl  potwierdza przyjęcie zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Wówczas również precyzowany jest termin realizacji zamówienia. Na życzenie klienta wysła się (e-mail lub list) pisemne potwierdzenie zamównienia - fakturę pro-forma, która może być podstawą przedpłaty należności.
3.
W przypadku gdy wartość zamówienia jest wysoka (ponad 1000 zł) firma może odmówić realizacji zamówienia "za pobraniem" i zażądać przedpłaty całości kwoty zamówienia podwyższonej o koszty transportu na konto bankowe. Wyjątkiem są jedynie zamówienia składane przez stałych Klientów.
4. Zamówiony towar wysyłany jest po przyjęciu i potwierdzeniu zamówienia (lub w przypadku przedpłaty - po wpłynięciu przelewu na właściwe konto).

FORMY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny opublikowane na witrynie są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Ceny netto są widoczne w panelu opisowym towaru.
2.
Płatność za towar może zostać zrealizowana wyłącznie w polskich złotych.
3. Płatność za towar może mieć miejsce w następujących formach:
  - płatność gotówkowa przy odbiorze,
  - przedpłaty na konto firmowe na podstawie potwierdzenia zamówienia lub faktury pro-forma,
  - Stali klienci związani "umową o współpracy" mogą mieć odroczony termin płatności.

TRANSPORT

Preferowane formy transportu towaru do Klienta:

1. Przesyłka kurierska.
2.
Przesyłka kurierska "za pobraniem".
3.
Przesyłka kurierem Klienta - opłata za transport fakturowana przez kuriera bezposrednio Klientowi.
4.
Przesyłka Pocztą Polską - paczką pocztową priorytetową - do wartości 500 zł.
5.
Przesyłka Pocztą Polską - paczką pocztową priorytetową "za pobraniem" - do wartości 500 zł.
6.
Dowóz towaru do Klienta - po uzgodnieniu stron - w granicach 20 km od siedziby.
Koszty transportu towaru obliczane są w sposób zryczałtowany w oparciu o tabelę kosztów.
W przypadku, gdyby faktyczne koszty transportu znacząco odbiegały od zryczałtowanych, rezerwujemy sobie prawo obciążenia Klienta kosztami faktycznie poniesionymi.

POMOC TECHNICZNA

Pomoc techniczna w okresie gwarancji jest świadczona poprzez e-mail na zapytaniae skierowane przez Klienta do firmy. W każdym przypadku pomoc jest świadczona wyłącznie przy pełnym, aktywnym  zaangażowaniu strony Klienta w rozwiązywanie problemu dotyczącego eksploatacji zakupionego sprzętu. Oznacza to, że Klient ma prawo oczekiwać wyczerpujących (w miarę możliwości) odpowiedzi na wszelkie (nawet z pozoru banalne) pytania pozostające w bezpośrednim związku z procesem uruchamiania urządzenia. Nie może jednak oczekiwać niedpłatnej pomocy o charakterze asysty technicznej 'krok po kroku" lub pomocy polegającej na wyczerpującym instruktażu w zakresie uruchamiania zakupionego sprzętu. Usługi polegające na świadczeniu "asysty technicznej" oraz instruktażu oraz usługi szkoleniowe w zakresie eksploatacji sprzętu sieciowego są świadczone odpłatnie po dokładnym uzgodnieniu ich formy oraz zakresu.

REKLAMACJE

Procedura reklamacyjna:

  1. Przed gwarancyjnym zgłoszeniem uszkodzenia zapoznaj się z WARUNKAMI GWARANCJI.
  2. Dokładnie sprawdź uszkodzony sprzęt. Upewnij się czy przyczyna nieprawidłowego działania nie tkwi w urządzeniach współpracujących lub oprogramowaniu.
  3. Prosimy jak najdokładniej opisać rodzaj i typ uszkodzenia.
  4. Uszkodzony sprzęt, wraz z opisem i gwarancją należy dostarczyć do siedziby firmy osobiście lub poprzez spedytora - wysyłkę opłaca reklamujący. W przypadku wysyłki prosimy umieścić na paczce napis: REKLAMACJA.
  5. Po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany Klientowi osobiście (lub pisemnie upoważnionej osobie) na podstawie Zgłoszenia Reklamacyjnego w siedzibie firmy, lub za pośrednictwem spedytora - na koszt nadawcy.
  6. Jeżeli sprzęt jest sprawny i firma nie wykryła usterki - reklamacja nie zostanie uznana i serwis pobierze opłatę za diagnostykę.

WYMIANA I ZWROT TOWARU

UWAGA - w każdym z opisywanych poniżej przypadków kupujący jest proszony o odesłanie towaru i umieszczenie na paczce napisu: ZWROT. Brak takiego opisu powoduje często przyjęcie towaru do naprawy gwarancyjnej !

Zwrot do sprzedawcy w celu wymiany na inny asortyment:
W niektórych przypadkach, uzgodnionych z Kupującym przed zakupem sprzętu, gdy zarówno Kupujący jak i Sprzedający nie są pewni czy zakupiony sprzęt będzie wykazywał pożądane właściwości użytkowe w przewidzianych przez Klienta warunkach eksploatacji - zakupiony sprzęt może zostać wymieniony na inny jego rodzaj lub asortyment. Wymiana może nastąpić w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą przez zakupem sprzętu. Termin ten jest najczęściej równy 2 tygodnie od daty wysłania sprzętu do Klienta. Wymiana może mieć miejsce jeżeli zakupiony sprzęt jest kompletny, nie nosi widocznych śladów używania lub uszkodzeń mechanicznych, nie został przez Klienta zniszczony, nie był w żaden sposób modyfikowany oraz jest zwracany w kompletnym, nieuszkodzonym opakowaniu firmowym.

Koszty transportu zwracanego towaru do siedziby firmy ponosi Klient. Po uzyskaniu autoryzacji przesyłki oraz przesłaniu kompletnego, nieuszkodzonego sprzętu (tj. w kompletnym, firmowym opakowaniu wraz z dokumentami: kartą gwarancyjną oraz kopią dowodu zakupu) Klientowi wystawiana jest faktura korygująca. Po jej podpisaniu i odesłaniu do siedziby naszej firmy oraz po pokryciu uzgodnionej różnicy w cenach zakupu Klientowi przesyłany jest uzgodniony wcześniej sprzęt w ramach wymiany. Różnica cen zakupu może zostać pokryta również w skutek przesyłki sprzętu "za pobraniem".

Uwaga !
W przypadku zakupu na paragon konieczne jest odesłanie oryginału paragonu.

 
Zwrot towaru do sprzedawcy "bez podania przyczyny" (w ciągu 10 dni od daty zakupu):
W przypadku dowolnego zakupu realizowanego poprzez Internet, Klientom przysługuje w ciągu 10 dni USTAWOWE PRAWO do odstąpienia od zakupu towaru. Klient może odstąpić od zakupu towaru jeżeli zakupiony sprzęt zostanie zwrócony w stanie  kompletnym i nie nosi widocznych śladów używania przez Klienta lub uszkodzeń mechanicznych, nie został przez Klienta zniszczony lub zabrudzony, nie był przez Klienta w żaden sposób modyfikowany oraz jest zwracany w kompletnym nieuszkodzonym opakowaniu firmowym wraz z kompletem dokumentów (w tym kartą gwarancyjną i kopią dowodu zakupu).

Uwaga !
W przypadku zakupu na paragon konieczne jest odesłanie oryginału paragonu.


Możliwość odstąpienia od transakcji nie dotyczy przypadków, gdy kupowany towar jest oznaczony jako niepełnowartościowy, jest sprzedawany jako używany lub jest sprzedawany po obniżonej cenie (np. w ramach wyprzedaży).

O terminie wyrażenia woli zwrotu towaru decyduje termin dostarczenia kompletnego sprzętu do siedziby firmy. Koszty transportu zwracanego towaru do siedziby firmy ponosi Klient. Po dostarczeniu przesyłki oraz przesłaniu  kompletnego, nieuszkodzonego sprzętu do naszej firmy (tj. w kompletnym, firmowym opakowaniu wraz z dokumentami: kartą gwarancyjną i dowodem zakupu), Klientowi wystawiana jest faktura korygująca do faktury zakupowej lub paragon korygujący do paragonu. W przypadku zakupu na paragon konieczne jest odesłanie oryginału paragonu wraz ze zwracanym towarem. Po podpisaniu i odesłaniu dokumentu korekty do siedziby naszej firmy, Klientowi zwracana jest kwota równa pełnej cenie zakupionego towaru bez kosztów transportu. Kwota ta zwracana jest wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez Klienta.

GWARANCJA

Ogólne warunki gwarancji:

1. Firma FPHU JB-PRO Jacek Burnatowski zwana dalej Gwarantem zapewnia o dobrej jakości i gwarantuje sprawne działanie sprzętu objętego niniejszymi warunkami przez okres liczony od daty sprzedaży w terminie podanym w rubryce "okres gwarancji".

2. Ujawnione w okresie gwarancji wady usuwalne będą naprawiane bezpłatnie, niezwłocznie po dostarczeniu sprzętu do serwisu Gwaranta, a czas naprawy nie powinien wówczas przekroczyć 14 dni roboczych od daty jego dostarczenia. Okres ten może być przedłużony o kolejne 14 dni z przyczyn niezależnych od Gwaranta. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o czas naprawy.

3. Przed dostarczeniem sprzętu do serwisu należy zgłosić ten zamiar poprzez e-mail wraz z dokładnym opisem usterki lub w formie pisemnej.

4. Nabywca ma prawo z tytułu udzielonej gwarancji do wymiany towaru na wolny od wad w przypadku:
a)
mimo wykonania w okresie gwarancji pięciu napraw gwarancyjnych towar nadal będzie posiadał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
b)
serwis Gwaranta stwierdzi na piśmie, że usunięcie wad jest niemożliwe,
c)
naprawa nie zostanie wykonana w terminie wymienionym w punkcie 2.

W razie przyjęcia reklamacji i wymiany towaru lub zwrotu gotówki Nabywca zobowiązany jest zwrócić towar w stanie kompletnym, jeżeli tego nie uczyni zostanie obciążony kosztami brakujących lub zepsutych elementów i ich wymiany lub gwarancja nie zostanie uwzględniona.

5. Gwarant odpowiada za wady wynikłe tylko z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze w dacie jego wydania, natomiast nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po sprzedaży z innych przyczyn, a w szczególności:
a)
w wyniku niewłaściwej, niezgodnej z instrukcją: obsługi, przechowywania, konserwacji lub transportu, używanej konfiguracji,
b)
wywołanych zdarzeniami losowymi, w tym uszkodzeniami chemicznymi, mechanicznymi i termicznymi,

c) w wyniku uszkodzeń będących następstwem niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi, kompletacji, zabudowy i instalacji, brakiem należytej konserwacji,
d)
w przypadku samowolnego (przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) naprawiania, przeróbek i zmian konstrukcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje także:

a) towarów z brakującymi lub zmienionymi numerami seryjnymi (gdzie takie występują),

b) towarów z uszkodzonymi w jakikolwiek sposób plombami,

7. Naprawy w ramach udzielonej gwarancji mogą być wykonywane jedynie przez FPHU JB-PRO Jacek Burnatowski, po przedstawieniu przez Nabywcę ważnej Karty Gwarancyjnej, zaś wymiana wadliwego towaru będzie realizowana po przedłożeniu oryginału dowodu zakupu.

8. W razie utraty Karty Gwarancyjnej następuje utrata uprawnień z udzielonej gwarancji, duplikat zaś Karty Gwarancyjnej lub inne dokumenty zastępcze nie będą wystawiane. Karta gwarancyjna jest ważna tylko dla bezpośrednio kupującego. Karty nie można przekazywać innej osobie.

9. Reklamowany sprzęt powinien być dostarczany do naprawy w oryginalnym opakowaniu i z oryginalnym wyposażeniem.

10. Niniejsze warunki Ogólne Warunki Gwarancji nie naruszają przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 1995 (Dz.U. Nr 64 poz. 338) w sprawie szczegółowych warunków wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów i które mają zastosowanie w przypadkach tam określonych.

11. Dostarczony sprzęt do naprawy podlega testom standardowym. W przypadku gdy testy nie wykażą żadnych wad i usterek lub zostaną wykryte wady i usterki nie wchodzące w zakres niniejszej gwarancji wówczas kosztami w/w czynności zostanie obciążony nabywca w kwocie nie mniejszej niż 20 zł.

12. W sytuacji wymienionej w punktach 4-9 wiążąca dla stron winna być opinia Punktu Serwisowego Gwaranta.

13. Towar przyjmowany będzie do serwisu FPHU JB-PRO Jacek Burnatowski jedynie w opakowaniach oryginalnych z pełnym wyposażeniem i dokumentacją na koszt Reklamującego. Dostarczenie towaru w opakowaniach zastępczych powoduje przeniesienia na klienta odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mechaniczne, którym może ulec towar podczas transportu. To samo tyczy się wyposażenia dodatkowego. Dostarczenie sprzętu bez dodatkowego wyposażenia spowoduje obciążenie klienta w razie wymiany na wyposażenie nowe kosztami dodatkowego wyposażenia. Brakujący element lub sprzęt wycenia Gwarant.

14. Dostarczenie towaru do Serwisu:

a) towar dostarczony Punktu Serwisowego musi mieć dołączony opis we właściwy sposób identyfikujący uszkodzenie towaru,
b) w sytuacji nie odebrania dostarczonego towaru w terminie 3-ech miesięcy od daty naprawienia przez Punkt serwisowy zostanie on wystawiony do sprzedaży, a zysk zostanie przeznaczony na modernizację Serwisu lub cele charytatywne.

15. Praw wynikających z Karty Gwarancyjnej nie można przenosić bez zgody Gwaranta na osobę trzecią, która nie nabyła sprzętu w FPHU JB-PRO Jacek Burnatowski.


Szybki kontakt